Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci
Odesílatel Alena Dušková
Organizace odesílatele Jiří Vincenci [IČO: 11029803]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2017 17:35:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2
Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz číslo 1: V technické zprávě doplněné dokumentaci SO 07 je navržena jiná skladba vozovky než je v soupisu prací. Mimo jiné je zde uvedeno , že bude znovu položeno 10 674 m2 zpevněných ploch ve skladbě:
- vrstva hutněné stěrkodrti F 0-63 mm tl.- 350 mm
- vrstva hutněné stěrkodrti F 4-32 mm tl.- 150 mm
- Pojezdová vrstva z drátkobetonu tl.- 150 mm
Oproti tomu jsou ve výkazu výměr níže uvedené položky skladby vozovky:
- Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 9 990,200
- Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 9 990,200
- Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 240 mm m2 9 990,200
Dotaz: které údaje jsou správné ?

Odpověď číslo 1: Pro nacenění nabídky bude Účastník vycházet z údajů uvedených ve výkazu výměr!


Dále zadavatel vydává tato upozornění:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vydané dne 20. 04. 2017 v 8:20:38, k nalezení na tomto odkazu https://zakazky.dlc.cz/contract_display_inbox_258.html, je neplatné z důvodu připojení chybné přílohy. Vzápětí byla vydáno vysvětlení v 8:26:56, které je platné https://zakazky.dlc.cz/contract_display_inbox_260.html

Zadavatel upozorňuje, že byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, viz Vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněné 20.04.2017 08:26:56. Nabídky lze tedy podat do 11. 5. 2017 do 10:00.


Přílohy
- VZB002317_DI2.pdf (146.56 KB)