Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci
Odesílatel Alena Dušková
Organizace odesílatele Jiří Vincenci [IČO: 11029803]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2017 08:26:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:
Dotaz číslo 1: Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku "Revitalizace plochy pro vlastní podnikání - Jiří Vincenci".

1. Zadávací dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci k SO 07 Zpevněné plochy. V souhrnné technické zprávě je u SO 07 jiná výměra a jiná (podle našeho názoru nevhodná a poddimenzovaná) skladba
konstrukce vozovky, než je uvedena ve výkazu výměr. V dokumentaci chybí technická zpráva, půdorys plochy, řezy, spárořez, detaily spar a napojení na stávající a nové konstrukce. Vzhledem k pojezdu těžkých
nákladních vozidel by měl být kryt vozovky navržen podle předpisu ministerstva dopravy TP 170 (s případným vyztužením příčných spar CB krytu pomocí kluzných trnů a vyztužení podélných spar pomocí
kotev - na základě provozního zatížení).
Dotaz: doplní zadavatel dokumentaci k SO 07 Zpevněné plochy ?
2. Přílohou smlouvy má být časový harmonogram s uvedenými milníky.
Dotaz: požaduje zadavatel doložit harmonogram už do nabídky nebo ho dodá až vybraný uchazeč ? Pokud bude harmonogram požadován do nabídky, jaký je předpokládaný termín zahájení prací a jaké mají být
milníky ?

Odpověď číslo 1: 1. Na profilu zadavatele je zveřejněna doplněná projektová dokumentace, obsahující veškeré potřebné informace k SO 07 Zpevněné plochy. Kryt vozovky je navržen v souladu s potřebami
zadavatele. V souladu s Pravidly pro výběr dodavatele OPPIK může tato skutečnost rozšířit okruh možných účastníků řízení, prodlužuje proto zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Nabídky lze tedy podat do 11. 5. 2017 do 10:00.
2. Zadavatel požaduje doložit harmonogram do nabídky uchazeče. Předpokládaný termín zahájení prací je v souladu se zadávací dokumentací neprodleně po uzavření smlouvy o dílo a uchazeč stanoví ve svém harmonogramu minimálně dva milníky (postupové termíny) - např. dokončení přípravy pláně a dokončení podkladu pod cementobetonový kryt.


Přílohy
- VZB002317_DI1.pdf (142.82 KB)